Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Turaszówka

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Turaszówka ma na celu:

a) działalność w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

b) reprezentowanie oraz ochronę praw i interesów mieszkańców Krosna, mieszkańców gmin przyległych do Krosna tj. Korczyny, Wojaszówki, Krościenka Wyżnego, Miejsca Piastowego, Jedlicza, Chorkówki wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych;

c) działalność na rzecz społeczności lokalnej w szczególności w zakresie:

- utrzymania ładu przestrzennego;

- utrzymania ogrodowego charakteru Osiedla Turaszówka;

- utrzymania charakteru zabudowy jednorodzinnej na terenie Osiedla Turaszówka;

- modernizacji infrastruktury miasta Krosna;

- zapewnienie na terenie miasta Krosna i w gminach sąsiednich spokoju, porządku i ładu społecznego;

d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

e) upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów;

f) informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowania;

g) integrację społeczności lokalnej;

h) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

i) działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

j) rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;

k) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju;

l) przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska, krajobrazu lub warunków życia i zdrowia ludzi;

m) inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska;

n) propagowanie i wprowadzanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów;

o) wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Adres:

SMOT

ul. Lewakowskiego 25/ lok 408

(budynek KPB)

38-400 Krosno

NIP: 684-264-00-97 REGON:181069089 KRS:0000495335

e-mail: grupa.smot@hotmail.com